mišman

[home][zadania][referáty][maturita]
 
[labáky] [elektronické systémy] [elektronika] [elektrotechnické meranie] [telekomunikácie a počítačové siete] [fyzika 1] [fyzika 2]
 [elektronické systémy]
Všetky tieto labáky sú na cvičenia z predmetu Elektronické systémy, ale dajú sa použiť aj na predmet Elektronické prvky
 [elektronika]
Všetky tieto labáky sú z cvičení z predmetu Elektronika v druhom ročníku na SPŠE K. Adlera 5 v Bratislave u Ing. Dušana Dinaja
 • Regulácia napätia a prúdu [stiahnuť]
 • Základné termíny z techniky meracích prístrojov I [stiahnuť]
 • Základné termíny z techniky meracích prístrojov II [stiahnuť]
 • Kontrolovanie voltmetra [stiahnuť]
 • Kontrolovanie ampérmetra [stiahnuť]
 • Meranie malých odporov voltampérovou metódou [stiahnuť]
 • Meranie veľkých odporov voltampérovou metódou [stiahnuť]
 • Voltampérová metóda merania odporov [stiahnuť]
 • Wheatsonov mostík a meranie veľkých odporov voltampérovou metódou [stiahnuť]
 • Vnútorný odpor zdroja [stiahnuť]
 • Meranie kapacít voltampérovou metódou [stiahnuť]
 • Voltampérová charakteristika diódy [stiahnuť]
 • Elektronický osciloskop v meraní elektrických veličín [stiahnuť]
 • Titulná stránka [stiahnuť]
 [elektrotechnické meranie]
Tieto labáky sú z cvičení z predmetu Elektrotechnické meranie v treťom ročníku na SPŠE K. Adlera 5 v Bratislave u Ing. Marušinca
 • Meranie kapacity kondenzátora voltampérovou metódou [stiahnuť]
 • Meranie indukčnosti cievky bez Fe jadra [stiahnuť]
 • Meranie indukčnosti cievky s Fe jadrom [stiahnuť]
 • Meranie vzájomnej indukčnosti voltampérovou metódou [stiahnuť]
 • Meranie a výpočet nelineárneho odporu [stiahnuť]
 • Meranie na transformátore [stiahnuť]
 • Meranie transformátora nakrátko a naprázdno [stiahnuť]
 • Meranie zaťažovania transformátora [stiahnuť]
 • Meranie výkonu troma voltmetrami [stiahnuť]
 • Meranie odporu uzemnenia [stiahnuť]
Labáky sú z cvičení z predmetu Elektrotechnické meranie vo štvrtom ročníku na SPŠE K. Adlera 5 v Bratislave u pána Galbu, Ing. Michaláčovej a Ing. Antošovského
 • Meranie prevodových charakteristík na obvode MAX232 (I) [stiahnuť]
 • Meranie prevodových charakteristík na obvode MAX232 (II) [stiahnuť]
 • Meranie na obvode dekódera tónovej voľby [stiahnuť]
 • Meranie vlastností Wienovho článku [stiahnuť]
 • Meranie vlastností optickej sústavy [stiahnuť]
 • Meranie vlastností oktávových filtrov [stiahnuť]
 • Meranie na kanálovom voliči TVP [stiahnuť]
 • Meranie na NF zosilňovači I [stiahnuť]
 • Meranie na NF zosilňovači II [stiahnuť]
 • Meranie vlastností VF vedení [stiahnuť]
 • Meranie na číslicovom osciloskope I [stiahnuť]
 • Meranie na číslicovom osciloskope II [stiahnuť]
 [telekomunikácie a počítačové siete]
Tieto labáky sú na predmet Telekomunikácie a počítačové siete vo štvrtom ročníku na SPŠE K. Adlera5 v Bratislave u pána Juraja Galbu
 • Nulový modem  dobrý labák, ktorý sa dá použiť aj pre prípravu na maturitné skúšky, pretože obsahuje aj popis rámca RS232 ako aj schému zapojenia nulového modemu [stiahnuť]
 • Modemová komunikácia  obsahuje najstručnejší popis protokolov modemovej komunikácie ako aj zoznam AT príkazov [stiahnuť]
 • Projekt štruktúrovanej kabeláže  technický popis projektu od fiktívnej firmy na štruktúrovanú kabeláž jedného domu, ktorého plány sme mali zadané; cenový rozpis obsahuje chybu (zásuvky RJ-45 po 7 Sk)!!! [stiahnuť]
 [fyzika 1]
Labáky sú z predmetu Fyzika 1 (na FEI STU v Bratislave) vypracované podľa skrípt Fyzika - Návody na praktické cvičenia z fyziky, ktoré napísal Ing. Jozef Lasz a kolektív.
 • Maxwellovo kyvadlo [stiahnuť]
 • Určenie tiažového zrýchlenia reverzným kyvadlom [stiahnuť]
 • Skladanie kolmých kmitov [stiahnuť]
 • Meranie koeficientu dĺžkovej teplotnej rozťažnosti [stiahnuť]
 • Koeficient teplotnej rozpínavosti vzduchu [stiahnuť]
 • Plynový oscilátor [stiahnuť]
 • Matematické kyvadlo [stiahnuť]
 • Určenie momentov zotrvačnosti pomocou kyvadla na trifilárnom závese [stiahnuť]
 [fyzika 2]
Labáky sú z predmetu Fyzika 2 (na FEI STU v Bratislave) tiež vypracované podľa skrípt Fyzika - Návody na praktické cvičenia z fyziky, ktoré napísal Ing. Jozef Lasz a kolektív.
 • Meranie magnetického momentu permanentného magnetu [stiahnuť]
 • Meranie horizontálnej zložky intenzity magnetického poľa Zeme tangentovou buzolou [stiahnuť]
 • Určenie charakteristík gama žiariča [stiahnuť]
 • Tepelná emisia elektrónov v kovoch [stiahnuť]
 • Tepelné žiarenie [stiahnuť]
 • Planckova konštanta [stiahnuť]
 • Meranie tenkej dielektrickej vrstvy [stiahnuť]
 • Elektrická vodivosť kovov a polovodičov [stiahnuť]

 
Copyright © 2001-2003 Michal Tury